Disclaimer

Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van toepassing.

Geen garantie op juistheid

Tulpenfonds B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Tulpenfonds B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. De informatie op dergelijke websites is niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tulpenfonds B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het auteurs- en merkenrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten berusten bij VSZ Assuradeuren B.V. en Tulpenfonds B.V.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

Toepasselijk recht

Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Tulpenfonds B.V.

Terug