PRIVACY POLICY

Tulpenfonds B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook “De website”): https://www.tulpenfonds.nl

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Tulpenfonds B.V., gevestigd te Wijchenseweg10, 6537 TL Nijmegen, kvk-nummer: 80648649

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette;
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet;
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Verwerking van persoonsgegevens

Uw gegevens worden verzameld door Tulpenfonds B.V. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De beheerder verwerkt (mogelijk) persoonsgegevens als u:

 • de website https://tulpenfonds.nl/ bezoekt;
 • aanvrager bent voor deelname aan de Tulpenfonds Preventiemanager, de Tulpenfonds Crowdsurance en de Tulpenfonds AOV Basis;
 • uw persoonsgegevens in correspondentie, op de website of via de live chat verstrekt aan de beheerder;
 • medewerker bent van een onderneming waarmee beheerder samenwerkt.

Beheerder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • beroep;
 • bankrekeningnummer;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, live chat en telefonisch;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • gezondheid.

Beheerder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of folder;
  Heeft u zich aangemeld voor de nieuwsbrief, dan wordt uw e-mailadres uitsluitend voor het versturen van de nieuwsbrief gebruikt. U kunt zich op elk gewenst moment via de website en onderaan de ontvangen nieuwsbrief afmelden. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd uit ons bestand.
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • beheerder analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • beheerder verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • verstrekken van online support via de live chat.

Artikel 7 – Geautomatiseerde besluitvorming

Beheerder neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van beheerder) tussen zit.

Waarom wordt het gebruikt:

 • de toelating tot de Tulpenfonds Crowdsurance;
 • het beoordelen van de kennis- en ervaringstoets;
 • het berekenen van de bijdrage en premie van de Tulpenfonds Crowdsurance;
 • het vaststellen van de premiegroep;
 • het berekenen en stopzetten van de uitkering uit de Tulpenfonds Crowdsurance;
 • het berekenen en verzenden van de nota;
 • het verzenden van een betalingsherinnering.

Gevolgen van de geautomatiseerde verwerking:

De geautomatiseerde verwerking heeft een geautomatiseerd besluit tot gevolg. Van de geautomatiseerde besluiten ontvangt u altijd een bericht. Dat bericht kan via de website aan u getoond worden of u zult via e-mail een bericht ontvangen. Wanneer u het niet eens bent met het besluit dan kunt u verzoeken een persoon het besluit te laten nemen. Dit verzoek kunt u indienen via: serviceteam@tulpenfonds.nl.

Artikel 8 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via privacy@tulpenfonds.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. Wij brengen geen kosten in rekening voor de afhandeling van verzoeken, tenzij wij van mening zijn dat uw verzoek onredelijk is.

Artikel 9 – Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan derden, tenzij u uw toestemming daarvoor hebt gegeven, of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak of als de verstrekking ten dienste staat aan de doelen van de verwerking van de persoonsgegevens.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

Voor het gebruik van cookies gelden wettelijke regels. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen functionele cookies, analytische cookies en andere cookies.

 • Functionele cookies: zorgen ervoor dat de website goed werkt en hebben zeer weinig gevolgen voor uw privacy.
 • Analytische cookies: analyseren uw bezoekersgedrag en helpen om de website te beteren. Deze cookies hebben weinig gevolgen voor uw privacy.
 • Andere cookies: hebben een grotere impact op uw privacy en mogen alleen als u vooraf toestemming geeft.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 • Andere cookies (tracking cookies): met deze cookies kunnen wij uw bezoeken aan en uw activiteit op onze website volgen alsmede welke pagina’s u bezoekt en op welke links u klikt. Zo kunnen wij dankzij deze cookies elk bezoek koppelen aan de gegevens die de bezoeker vrijwillig heeft verstrekt. Deze gegevens gebruiken wij om onze website en de inhoud ervan beter aan te passen aan uw interesses. Tracking cookies worden niet gewist wanneer u uw browser sluit; ze worden dus permanent opgeslagen op uw computer of apparaat.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Wij maken gebruik van Google Analytics-cookies;

 • wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd;
 • ‘Gegevens delen’ hebben wij uitgezet;
 • wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beveiligen

Wij treffen steeds adequate organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

Artikel 13 – Wijziging

Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij brengen u van een wijziging niet op de hoogte. De meest recente versie van deze privacy policy is toegankelijk via de website. Deze versie is gepubliceerd in september 2020.

Artikel 14 – Klachten

Klachten over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken kunt u aan ons voorleggen. Het Tulpenfonds Service Team bevestigt de ontvangst van de klacht altijd via e-mail binnen uiterlijk drie werkdagen. In deze ontvangstbevestiging wordt tevens aangegeven wat naar verwachting de afhandelingstermijn zal zijn (maximaal twee weken) en wie de behandelaar/contactpersoon is.
Als u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Artikel 15 – Contact

Voor privacy gerelateerde vragen kunt u zich richten tot:

E-mail: serviceteam@tulpenfonds.nl

Voor overige vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot:

Tulpenfonds B.V.
Wijchenseweg 10
6537 TL Nijmegen
Telefoon: 024-7504070
E-mail: serviceteam@tulpenfonds.nl