Tulpenfonds introductie

De Tulpenfonds arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een overeenkomst tussen u als Verzekerde en ons als Verzekeraar. In deze verzekeringsvoorwaarden leest u waarvoor u verzekerd bent en hoe de verzekering werkt. Er staat in wat beide partijen van elkaar mogen verwachten.

klik hier voor het downloaden van de verzekeringsvoorwaarden in pdf-vorm.

Doel Tulpenfonds

Het Tulpenfonds is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers. Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunt u zich verzekeren.

De verzekering sluit optimaal aan op uw specifieke wensen als ondernemer. Het Tulpenfonds geeft u niet alleen de zekerheid van een Uitkering bij arbeidsongeschiktheid, maar helpt ook om ziekte te voorkomen en zo veel mogelijk te beperken.

De drie doelstellingen van het Tulpenfonds:

 1. Inkomensaanvulling
  Een Uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Wordt u vóór de wettelijke AOW leeftijd (kijk op svb.nl voor meer informatie) arbeidsongeschikt en kunt u minder verdienen dan het Minimumloon? (Kijk op www.wetten.overheid.nl voor meer informatie). Het Tulpenfonds verzekert u van een Uitkering ter grootte van het verschil tussen het Minimumloon en uw Restverdiencapaciteit op basis van een fulltime werkweek. Dat is het bedrag dat u nog kunt verdienen op basis van uw beperkingen. De maximale uitkeringsperiode bij arbeidsongeschiktheid bedraagt zeven jaar (inclusief 42 dagen Wachttijd). Ligt uw wettelijke AOW leeftijd binnen de periode van zeven jaar, dan keren we tot dat moment uit.
 2. Preventie
  Voorkoming van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Van het laatste is sprake als ziekte langer dan 42 dagen duurt. U kunt zonder extra kosten jaarlijks deelnemen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck (Kijk op persoonlijkegezondheidscheck.nl voor meer informatie).
 3. Begeleiding
  Voortdurende ondersteuning en begeleiding bij ziekte en re-integratie. Dat gebeurt al direct vanaf het moment van ziekmelding, zodat u zo snel mogelijk uw werkzaamheden kunt hervatten. Dat stelt u weer in staat een inkomen te verwerven. Binnen uw huidige beroep en als dat onverhoopt niet mogelijk is, daarbuiten. Daarnaast vergoeden wij uw re-integratiekosten als u ‘actief’ deelneemt aan de Persoonlijke Gezondheidscheck.

Om deze doelstellingen te bereiken, is het Tulpenfonds als volgt vormgegeven:

 • Premiegroepen
  Het Tulpenfonds is ingedeeld in zogenoemde Premiegroepen. Binnen iedere Premiegroep delen alle verzekerde deelnemers de risico’s met elkaar. Hierbij hebben de verzekerde deelnemers een vergelijkbaar risico op arbeidsongeschiktheid. Eenmaal toegelaten blijven de verzekerde deelnemers, bij een ongewijzigde deelname, lid van de Premiegroep waar ze ingedeeld zijn.
 • Premie
  Omdat de risico’s per Premiegroep verschillen, kent iedere Premiegroep een andere premie. Die Premie is niet gegarandeerd, de Verzekeraar kan deze aanpassen.
 • Indexering van Premie en Uitkering
  De Premie en de verzekerde Uitkering worden halfjaarlijks geïndexeerd. Dat gebeurt per 1 januari en per 1 juli van enig jaar, op basis van de het indexatiepercentage van het wettelijk Minimumloon. Informatie hierover kunt u vinden in Artikel 14 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
 • Aanpassing van Premie
  De Verzekeraar kan jaarlijks per 1 januari van enig jaar de Premie voor iedere Premiegroep aanpassen, op grond van het resultaat van die groep. Het Tulpenfonds streeft ernaar premiestijgingen zo beperkt mogelijk te houden. Dat gebeurt door verzekerden te stimuleren deel te nemen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck. tijdens arbeidsongeschiktheid actief te begeleiden en bij ziekte te re-integreren. Resultaat en Premie in iedere Premiegroep zijn dus sterk afhankelijk van de verzekerde deelnemers zelf.

Veranderingen doorgeven


Het is belangrijk dat de verzekering goed past bij uw persoonlijke situatie. Verandert er iets in uw werksituatie of gaat u een ander beroep uitoefenen? U bent verplicht dat direct aan ons te melden. Het kan namelijk zijn dat u daardoor in een andere Premiegroep komt, waardoor uw Premie ook verandert. Vergeten een wijziging door te geven? Dat kan direct consequenties hebben voor de hoogte van uw Uitkering. Aan het begin van ieder kalenderjaar zullen we u vragen of het opgegeven beroep nog steeds actueel is. Zo nodig kunt u dan een eventueel vergeten wijziging alsnog aan ons doorgeven. Zo zorgen we samen dat u adequaat verzekerd blijft.

Contact- en verzekeringsinformatie

Wilt u inzicht hebben in uw polis, voorwaarden, persoonlijke gegevens, eventuele adviseur en de Premiegroep waaraan u deelneemt? Al deze informatie staat op mijn.Tulpenfonds.nl (persoonlijk account). Daar kunt u ook snel en gemakkelijk eventuele wijzigingen in persoonlijke gegevens of betaalgegevens doorvoeren, ziekmeldingen doorgeven en u aanmelden voor de Persoonlijke Gezondheidscheck.

Heeft u een algemene vraag of opmerking? Of wilt u een verandering doorgeven die u zelf niet kunt doorvoeren in uw account? Dan kunt u contact met de Helpdesk opnemen. Onze medewerkers helpen u graag telefonisch (088 – 488 40 48) of via mail (info@tulpenfonds.nl) of chat (www.tulpenfonds.nl). Raadpleeg voor de openingstijden van de Helpdesk de website van het Tulpenfonds.

Heeft u de verzekering afgesloten met behulp van een adviseur? En wilt u weten wat de gevolgen zijn van veranderingen in uw situatie? U kunt dan direct bij hem of haar terecht.

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Dan verwijzen we u naar Hoofdstuk 12 van deze voorwaarden.

Onze contactgegevens:

Adres
Tulpenfonds
Burgemeester Haspelslaan 27
1181 NB Amstelveen
Website            www.tulpenfonds.nl
E-mail              info@tulpenfonds.nl
Telefoon          088 – 488 40 48

Verzekeraar

IptiQ Life S.A., Nederlandse vestiging,
Capellalaan 65
2132 JL Hoofddorp
Nederland.

De verzekeraar werkt onder een vergunning die is verleend door de Luxemburgse toezichthouder, De Commissariat Aux Assurances (CAA) bekend onder registratienummer B-184281.

De verzekeraar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60611952.

 

Inhoud

Tulpenfonds introductie

1     Dekking van uw verzekering

2     Aanvang, duur en einde van uw verzekering

3     Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid

4     Duur en einde van de Services

5     Uitsluitingen

6     Premie

7     Aanpassing van de Premie en/of voorwaarden

8     Wijzigingen in uw situatie

9     Preventie (Persoonlijke Gezondheidscheck)

10   Fraude

11   Persoonsgegevens

12   Klachten

13   Recht

14   Begrippenlijst

 

1              Dekking van uw verzekering

1.1           Waarvoor bent u verzekerd?

1.1.1      Inkomensaanvulling tot Minimumloon

Bij arbeidsongeschiktheid vóór de wettelijke AOW-leeftijd van de Verzekerde ontvangt u een inkomensaanvulling tot aan het bedrag van het Minimumloon. Deze gaat in nadat de Keuringsarts u arbeidsongeschikt heeft verklaard (zie artikel 1.3) en na de standaard Wachttijd van 42 dagen. De Inkomensaanvulling bedraagt een Uitkering ter grootte van het Minimumloon (op jaarbasis), geldend op het moment van ziek worden, onder aftrek van uw Restverdiencapaciteit (op jaarbasis en op basis van een fulltime werkweek). Deze stelt uw Arbeidsdeskundige vast, 42 dagen na een ziekmelding.

Wijzigt uw Restverdiencapaciteit, dan wordt de Uitkering hierop aangepast.

1.1.2      Uitkeringsduur

De Verzekeraar betaalt de Uitkering uit zolang de arbeidsongeschiktheid voortduurt en de Restverdiencapaciteit op basis van een fulltime werkweek van u minder bedraagt dan het Minimumloon. Er geldt een maximale uitkeringsduur van zeven jaar, inclusief de Wachttijd. De maximale uitkeringstermijn van zeven jaar is van toepassing op elke periode van ziekte die wordt geteld als één ziekteperiode. Ligt uw wettelijke AOW-leeftijd binnen de periode van zeven jaar, dan is de uitkeringsduur korter.

Meldt u zich binnen zes maanden opnieuw ziek nadat de Keuringsarts u hersteld heeft verklaard? Dan geldt er géén Wachttijd van 42 dagen voor het ingaan van de Uitkering. De perioden van ziekte worden bij elkaar geteld als één ziekteperiode. De Verzekeraar houdt deze ziekteperiode aan om vast te stellen of het einde van de maximale uitkeringsduur is bereikt.

Meldt u zich ziek na zes maanden nadat u arbeidsgeschikt bent verklaard na een voorgaande ziekteperiode dan is de Wachttijd van 42 dagen weer van toepassing.

   1.1.3 Uitkeringstermijnen
De Uitkering krijgt u uitbetaald in maandelijkse termijnen achteraf. De eerste Uitkering bij arbeidsongeschiktheid wordt betaald zodra door de Verzekeraar een beslissing is genomen. Dat hangt samen met de geldende Wachttijd en het tijdsbeslag om de keuringsuitslag te bepalen.

1.1.4 Stopzetten Uitkering bij einde arbeidsongeschiktheid
Eindigt de arbeidsongeschiktheid? De Verzekeraar zet uw Uitkering per einde datum arbeidsongeschiktheid direct stop.

  1.1.5 Vaststelling Uitkering bij wijziging Restverdiencapaciteit
Verandert uw Restverdiencapaciteit? De Verzekeraar past uw Uitkering aan op basis van de nieuw vastgestelde Restverdiencapaciteit (zie artikel 1.1.1).

  1.1.6 Indexatie verzekerde Uitkering
Halfjaarlijks indexeert de Verzekeraar de verzekerde Uitkering (zie artikel 1.1). Dat gebeurt automatisch per 1 januari en 1 juli, op basis van het indexcijfer voor het wettelijk Minimumloon (zie Artikel 14 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag).

  1.1.7 Indexatie ingegane uitkering
Is de Uitkering bij arbeidsongeschiktheid ingegaan? Tweemaal per jaar indexeert de Verzekeraar uw lopende Uitkering met het indexatiepercentage (zie artikel 1.6).

  1.1.8 Recht op uitkering in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid
U heeft recht op een Uitkering (zie artikel 1.1.1) in het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • De ziekte op grond waarvan arbeidsongeschiktheid is vastgesteld, is begonnen op of na de ingangsdatum van de verzekering;
  • De Wachttijd is doorlopen;
  • U bent arbeidsongeschikt én uw Restverdiencapaciteit op basis van een fulltime werkweek in uw eigen beroep is in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid lager dan het Minimumloon. Indien u parttime werkt, worden de restverdiencapaciteit en uitkering berekend op basis van een fulltime werkweek.

1.1.9      Recht op Uitkering na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid

U heeft recht op een Uitkering (zie artikel 1.1.1) na het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid als aan onderstaande voorwaarde is voldaan:

 • U bent arbeidsongeschikt én uw Restverdiencapaciteit op basis van een fulltime werkweek in een ander beroep (gangbare arbeid) is na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid lager dan het Minimumloon.

1.1.10   Geen recht (meer) op een Uitkering

U heeft geen recht (meer) op een Uitkering als:

 • De Restverdiencapaciteit hoger is dan het Minimumloon;
 • U volledig arbeidsgeschikt bent;
 • U de wettelijke AOW-leeftijd heeft bereikt;
 • U overlijdt;
 • U langer dan zeven jaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent;
 • U de verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid niet nakomt (zie artikel 3);
 • Er sprake is van één van de uitsluitingen (zie artikel 5);
 • U de Premie niet (volledig) of niet op tijd betaalt. Of als u weigert de Premie te betalen nadat de Verzekeraar u een herinnering heeft gestuurd (zie artikel 6);
 • U de Verzekeraar onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd (zie artikel 8);
 • U fraude heeft gepleegd of de Verzekeraar opzettelijk heeft misleid (zie artikel 10).

1.1.11   Gevolgen voor de Uitkering bij beëindiging van de verzekering

Bent u arbeidsongeschikt en wordt de verzekering beëindigd? Dan zet de Verzekeraar de Uitkering stop per beëindigingsdatum van de verzekering.

1.2      Op welke Services heeft u recht?

 • De Persoonlijke Gezondheidscheck
  Eenmaal per kalenderjaar kunt u gratis deelnemen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck van het NIPED. Deze check is gericht op preventie van ziekte en arbeidsongeschiktheid.
 • De Gezondheidscoach
  Na ziekmelding heeft u direct recht op begeleiding door een Gezondheidscoach. Dat blijft zo gedurende de periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid. De Gezondheidscoach begeleidt u op weg naar herstel. En regelt alles wat nodig is om re-integratie te realiseren en te bespoedigen.
 • Recht op begeleiding
  U heeft recht op begeleiding (zie artikel 2.2) als:
 • De ziekte op grond waarvan uw arbeidsongeschiktheid is vastgesteld, is begonnen op of na de ingangsdatum van de verzekering;
 • U aan deze verzekeringsvoorwaarden voldoet.
  • Vergoeding re-integratie-traject
   Wanneer komt u in aanmerking voor vergoeding van een re-integratietraject? De Verzekeraar vergoedt de kosten als u actief deelneemt aan de Persoonlijke Gezondheidscheck (zie artikel 1.2.1) en een reële kans op (gedeeltelijk) herstel heeft. Voor de beoordeling hiervan is het advies van de Arbeidsdeskundige en de Gezondheidscoach leidend.Wat houdt actief deelnemen in? Binnen drie maanden na aanvang van de verzekering heeft u deelgenomen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck, En daarna ten minste één keer in de drie jaar.Niet binnen drie maanden na aanvang van de verzekering deelgenomen aan De Persoonlijke Gezondheidscheck? U heeft dan toch recht op vergoeding van re-integratiekosten als u daarna tenminste tweemaal aan de Persoonlijke Gezondheidscheck heeft deelgenomen met een tussenliggende periode van minimaal een jaar.
  • Welke re-integratietrajecten worden vergoed?
   Re-integratietrajecten betreffen onder meer de Arbeidsdeskundige hulp en begeleiding bij arbeidsongeschiktheid. Deze trajecten kunnen onderzoek, advisering en begeleiding bij aanpassing van de beroepswerkzaamheden en de bedrijfsvoering omvatten. Gericht op herstel en/of vermindering van de arbeidsongeschiktheid. Ook kosten van herplaatsing, aanpassingen, revalidatie en her-/omscholing kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. Hierbij gaat het om kosten die buiten de normale kosten van geneeskundige behandeling vallen.
  • Welke kosten bij re-integratietrajecten worden vergoed?
   Vergoeding van re-integratiekosten vindt plaats op basis van de volgende regels:
 • Het gaat om redelijke kosten (ter beoordeling door de Verzekeraar) die aantoonbaar noodzakelijk zijn om arbeidsongeschiktheid te verminderen. En het terugkeren in het arbeidsproces te bevorderen;
 • De kosten zijn gemaakt nadat de Verzekeraar ze vooraf heeft beoordeeld en goedgekeurd;
 • Er bestaat elders geen recht op vergoeding van deze kosten;
 • De kosten behoren niet tot de normale kosten van een geneeskundige behandeling en/of revalidatie.

1.3       Wanneer bent u ziek of arbeidsongeschikt?

1.3.1      Ziekte

Wanneer bent u als Verzekerde ziek? Dat is het geval als u door ziekte, klacht of aandoening niet meer (volledig) kunt werken. Vanaf de datum dat u zich bij de Verzekeraar heeft ziek gemeld, staat u bij het Tulpenfonds geregistreerd. In principe kan ziekmelding niet met terugwerkende kracht plaatsvinden.

Als u zichzelf niet ziek kunt melden, kan een derde dat voor u doen. Is ook dat door omstandigheden of overmacht niet mogelijk? U dient dan aannemelijk te maken waarom u niet in staat was zich op tijd ziek te melden. Het is mogelijk dat de Verzekeraar akkoord gaat met een ziekmeldingsdatum in het verleden. Dat gebeurt op basis van het eigen oordeel van de Verzekeraar.

1.3.2      Arbeidsongeschiktheid

Bent u na een ziekmelding bij de Verzekeraar gedurende een Wachttijd van 42 dagen onafgebroken ziek geweest? U bent arbeidsongeschikt zodra de Verzekeraar dat officieel heeft verklaard. Dat gebeurt op basis van het oordeel van een toegewezen  Keuringsarts. Hij moet vaststellen dat u uw beroep door Functionele beperkingen in het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid niet meer volledig kunt uitoefenen.

In het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid stelt de Keuringsarts vast of er wel of geen sprake is van beperkingen voor het uitoefenen van andere werkzaamheden of functies buiten uw eigen beroep.

 1.3.3. Recht op een Uitkering
Wanneer heeft u recht op een Uitkering? Eerst dient de Verzekeraar bepaald te hebben dat u arbeidsongeschikt bent conform artikel 3.2. Vervolgens moet de Arbeidsdeskundige onderbouwd beoordelen dat uw Restverdiencapaciteit op basis van een fulltime werkweek door beperkingen minder bedraagt dan het Minimumloon. Uw Restverdiencapaciteit wordt bepaald in overeenstemming met artikel 1.1.8.

1.3.4      Recht op een Uitkering bij zwangerschap en bevalling

Bent u arbeidsongeschikt als gevolg van zwangerschap en/of bevalling? U bent dan verplicht een ZEZ-uitkering (zelfstandige en zwanger) aan te vragen bij het UWV (kijk op www.uwv.nl voor meer informatie). Kent het UWV u deze uitkering toe, dan stopt uw uitkering van het Tulpenfonds. Dat duurt zolang u een ZEZ-uitkering ontvangt. In deze periode betaalt u wel uw premie door. Als u geen ZEZ-uitkering (meer) ontvangt, dan valt uw arbeidsongeschiktheid onder de dekking van deze verzekering.

2              Aanvang, duur en einde van uw verzekering

 • 2.1 Aanvang van de verzekering
  De Uitkering en Services waarop u recht heeft, zijn verzekerd vanaf de vermelde ingangsdatum op het Polisblad.
 • 2.2 Duur van de verzekering
  U bent verzekerd tot de einddatum die op het Polisblad staat vermeld (zie artikel 1.1.1). Bij arbeidsongeschiktheid kunt u tot deze einddatum aanspraak maken op de verzekerde dekking.
 • 2.3 Beëindiging van de verzekering
  De verzekering en daarmee het recht op een Uitkering eindigt:
 • Op de einddatum van de verzekering, zoals vermeld op het Polisblad;
 • Direct nadat de Verzekerde komt te overlijden;
 • Als de maximale duur van de Uitkering is bereikt (zie artikel 1.2);
 • Direct zodra u geen zelfstandig ondernemer meer bent.
 • Door verhuizing naar of verblijf langer dan 6 maanden in het buitenland;
 • Op de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop u de wettelijke AOW-leeftijd bereikt;
 • Direct nadat u het beroep, zoals vermeld staat op het Polisblad definitief stopzet;
 • Direct nadat u uw beroepswerkzaamheden staakt zonder ziekmelding;
 • Direct nadat u verplicht verzekerd wordt volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). (Kijk op overheid.nl voor meer informatie).

Bovengenoemde punten gelden naast de overige bepalingen over opzegging/beëindiging die elders in deze voorwaarden staan.

 • 2.4 Directe beëindiging van de verzekering
  De Verzekeraar kan de verzekering met onmiddellijke ingang opzeggen als (inter)nationale sanctieregelgeving haar verbiedt de verzekering uit te voeren. Dat geldt ook als blijkt dat de Verzekerde is opgenomen op een (inter)nationale sanctielijst. In dat geval zal er geen premie worden terugbetaald.
  De Verzekeraar kan met onmiddellijke ingang de verzekering opzeggen als u onvoldoende medewerking verleent, onjuiste informatie heeft verstrekt of gegevens heeft achtergehouden met het oogmerk om de Verzekeraar te misleiden, of wanneer de Verzekeraar bij een ware kennis van zaken de verzekering geheel niet geaccepteerd zou hebben.
 • Recht van opzegging door de Verzekerde
  U heeft het recht de verzekeringsovereenkomst op te zeggen binnen veertien dagen na de ingangsdatum van de verzekering. Deze opzegging is ook bekend onder de term “Herroepingstermijn”. Opzegging in zo’n vroeg stadium kan geschieden op uw persoonlijke account Tulpenfonds.nl. In dat geval zal de Verzekeraar de al geïncasseerde premiebedragen terugstorten. Zijn de veertien dagen na de ingangsdatum verstreken, dan kan u de verzekering dagelijks opzeggen, de verzekering wordt dan één kalendermaand volgend op de datum van opzegging beëindigd. Tot die datum bent u Premie verschuldigd.
 • Recht van opzegging door de Verzekeraar
  Behoudens de gevallen die in deze voorwaarden worden genoemd, kan de Verzekeraar de verzekering niet opzeggen.

Specifieke situaties waarin de Verzekeraar de verzekering wel kan opzeggen:

 • Als u bij aanvraag van de verzekering niet alle of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Verzekeraar (zie artikel 2.4);
 • Als de Verzekeraar de verzekering niet had gesloten indien hij die informatie bij aanvang wel had gehad (zie artikel 2.4);
 • Als u de Premie niet volledig betaalt, niet op tijd of weigert te betalen nadat de Verzekeraar een herinnering heeft gestuurd (zie artikel 6);
 • Als het risico van de verzekering wijzigt en de Verzekeraar dat nieuwe risico niet wil verzekeren (zie artikel 8);
 • Als u fraude heeft gepleegd of de Verzekeraar opzettelijk heeft misleid (zie artikel 10).
 • Premie-teruggave bij beëindiging verzekering

Bij beëindiging van de verzekering ontvangt u pro-rata alleen de Premie terug die u vooruitbetaald heeft. U bent altijd Premies verschuldigd tot aan de beëindigingsdatum van de verzekering. Premie-teruggave bij beëindiging van de verzekering wegens fraude zal niet plaatsvinden.

2.8           Ziekmelding

 • Wanneer geeft u door dat u ziek bent?

Bent u ziek en kunt u uw beroepswerkzaamheden niet meer volledig verrichten? U bent verplicht dat direct op dezelfde dag te melden aan de Verzekeraar. Dat dient te gebeuren op uw persoonlijke account mijn.Tulpenfonds.nl.
Bent u door overmacht of onvermogen niet in staat dat tijdig te doen? U meldt zich alsnog zo spoedig mogelijk ziek op uw Tulpenfonds-account. U dient dan aannemelijk te maken waarom u niet in staat was zich op tijd ziek te melden. Of u laat het iemand anders voor u doen. Dat kan ook via een email aan info@tulpenfonds.nl met als titel ‘ziekmelding’. In de tekst dienen uw polisnummer, naam en adresgegevens vermeld te worden.

2.8.2      Wat zijn de gevolgen als u ziekte niet tijdig doorgeeft?

De Wachttijd van 42 dagen gaat in vanaf de datum van ziekmelding. Als u zich later ziek meldt dan de feitelijke datum waarop u ziek werd, dan zal uw Uitkering later aanvangen.

2.8.3      Welke medewerking moet u verlenen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid?

Vraagt de Verzekeraar, Keuringsarts, Arbeidsdeskundige, Gezondheidscoach of een derde partij (door de Verzekeraar aangewezen) u om informatie?  U bent verplicht volledige medewerking te verlenen en alle gevraagde informatie te verstrekken die nodig is om:

 • Vast te stellen of u recht heeft op een Uitkering of Services;
 • De hoogte van uw Uitkering te kunnen bepalen;
 • Te beoordelen welke re-integratiemogelijkheden er zijn.

Als u onvoldoende meewerkt, onvoldoende informatie verstrekt of gegevens achterhoudt, heeft de Verzekeraar het recht de verzekering met onmiddellijke ingang te beëindigen. Zonder enige vorm van premierestitutie en onder verhaal van de Uitkeringen die zijn gedaan.

2.8.4      Inschakeling deskundige

Heeft de Verzekeraar een deskundige ingeschakeld om uw arbeidsongeschiktheid en recht op Uitkering en/of Services te beoordelen? U bent verplicht volledig mee te werken en deze deskundige alle informatie verstrekken die hiervoor nodig is.

2.9           Vaststelling arbeidsongeschiktheid en recht op een Uitkering

2.9.1      Hoe stelt de Verzekeraar uw arbeidsongeschiktheid vast?

 • De Verzekeraar stelt een Keuringsarts aan om de Belastbaarheid van de Verzekerde te bepalen;
 • Voor bepaling van de Belastbaarheid kan de Keuringsarts gebruik maken van de medische informatie van uw behandelend arts(en). U dient de Keuringsarts toestemming te geven de informatie over de ziekte of ongevalsgevolgen op te vragen. Het betreft hier de ziektefeiten waarvoor u zich arbeidsongeschikt heeft gemeld.
 • Naast de bevindingen van de Keuringsarts (onder andere over uw Belastbaarheid) schakelt de Verzekeraar een Arbeidsdeskundige in met het verzoek uw inzetbaarheid (arbeidsgeschiktheid) te bepalen.
 • Blijkt u na het oordeel van de Keuringsarts in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid (gedeeltelijk) niet belastbaar te zijn om uw eigen beroepswerkzaamheden uit te voeren? Dan verklaart de Verzekeraar u arbeidsongeschikt.
 • Na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid vindt een herkeuring plaats door de Keuringsarts.
 • Blijkt u na het oordeel van de Keuringsarts na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid (gedeeltelijk) niet belastbaar te zijn voor andere beroepswerkzaamheden of functies buiten uw eigen beroep? Dan verklaart de Verzekeraar u ook arbeidsongeschikt.
  Na een keuring krijgt u zo snel mogelijk bericht of u arbeidsongeschikt bent in de zin van deze verzekeringsvoorwaarden.

2.9.2      Hoe stelt de Verzekeraar uw Uitkering vast?

 • Nadat u arbeidsongeschikt bent verklaard, hoort u binnen een week of u recht heeft op een Uitkering, Services en/of een re-integratietraject. Het recht en de hoogte van de Uitkering worden vastgesteld zoals omschreven in artikel 1.1.1.
 • Bent u het niet eens met de keuringsuitslag of de vaststelling van de hoogte van de Uitkering? De Verzekeraar gaat graag met u in gesprek om tot een oplossing te komen. Daarbij heeft u recht op een kosteloze medische of Arbeidsdeskundige herbeoordeling. In overleg met u bepaalt de Verzekeraar wie de second opinion De uitslag hiervan is bindend voor de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid of de bepaling van uw Restverdiencapaciteit.
  Denkt u anders over uw arbeidsongeschiktheid of functionele mogelijkheden? U dient dat binnen één maand na ontvangst van het bericht schriftelijk te melden. Anders gaat de Verzekeraar ervan uit dat u het eens bent met zijn standpunt. Klachten kunt u indienen bij de klantenservice van het Tulpenfonds (zie artikel 12).

3              Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid

Uw verplichtingen

 • U moet zich laten behandelen door een bevoegd arts;
 • U doet al het redelijke weer arbeidsgeschikt te worden;
 • U geeft veranderingen in uw arbeids(on)geschiktheid direct aan de Verzekeraar door;
 • U laat zich onderzoeken door een aangewezen bevoegd arts en verstrekt die arts alle benodigde informatie (als de Verzekeraar daarom vraagt);
 • U geeft de aangewezen Keuringsarts toestemming informatie bij uw behandelend arts(en) op te vragen (als de Verzekeraar daarom vraagt);
 • U werkt volledig mee met een onderzoek van een aangewezen Arbeidsdeskundige en verstrekt hem alle benodigde informatie (als de Verzekeraar daarom vraagt);
 • U informeert ons door middel van een e-mail (info@Tulpenfonds.nl) als u langer dan één maand naar het buitenland gaat;
 • U doet niets wat de belangen van de Verzekeraar benadeelt;
 • U accepteert aanpassingen van werk(omstandigheden) of een andere taakverdeling als dat bijdraagt aan uw (gedeeltelijk) herstel. Of aan een snellere terugkeer naar arbeidsgeschiktheid of werk (indien de Verzekeraar dat in redelijkheid van u kan vragen).
  • Inhoudingen op de Uitkering
   Heeft u als Verzekerde recht op een Uitkering? De Verzekeraar is verplicht loonheffingen op uw arbeidsongeschiktheidsuitkering in te houden. Hiervoor ontvangt u het formulier ‘opgaaf gegevens voor loonheffingen’. U dient dat formulier zo spoedig mogelijk in te vullen en te ondertekenen. En vervolgens op te sturen aan de Verzekeraar zodat uw Uitkering kan starten.
  • Belastingen
   Alle bijkomende kosten komen voor uw rekening. Hiermee wordt gedoeld op: belastingen op premies en/of uitkeringen, rente op uitkeringen en alle overige kosten die voortvloeien uit de verzekeringsovereenkomst en de uitvoering daarvan.
  • Gevolgen bij verzuim van verplichtingen
   Komt u uw verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid niet na? Als het de belangen van de Verzekeraar schaadt, kan hij de Uitkering en/of het dienstverleningsniveau verlagen of beëindigen.U ontvangt géén Uitkering als u de verplichtingen niet bent nagekomen, met de bedoeling de Verzekeraar te misleiden (zie artikel 3.1).

4              Duur en einde van de Services

4.1         Start van de Begeleiding

4.1.1      Wanneer heeft u recht op Begeleiding?

U heeft recht op Begeleiding door een Gezondheidscoach als u wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid uw beroep niet (volledig) kunt uitoefenen en na een jaar andere werkzaamheden of functies buiten uw eigen beroep niet (volledig) kunt uitoefenen.

4.1.2      Vanaf welk moment ontvangt u Begeleiding?

De Begeleiding start op het moment dat u zich ziek meldt. De Gezondheidscoach begeleidt u tijdens uw ziekte, arbeidsongeschiktheid en gehele uitkeringsperiode. Totdat de maximum uitkeringsduur is bereikt of tot het moment waarop de verzekering eindigt.

4.1.3      Wanneer moet u zich ziek melden?

U bent verplicht zich bij ziekte direct ziek te melden (zie artikel 2.8).

4.2         Duur van de Begeleiding

4.2.1      Hoe lang heeft u recht op Begeleiding?

Vanaf het moment dat u zich ziek heeft gemeld, heeft u recht op Begeleiding. Dat geldt tijdens de gehele periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Echter maximaal tot het moment waarop de verzekering eindigt.

4.3         Einde van de Begeleiding

4.3.1      Wanneer eindigt de Begeleiding?

U heeft geen recht (meer) op begeleiding als:

 • Er sprake is van één van de uitsluitingen (zie artikel 5);
 • U volledig arbeidsgeschikt bent;
 • U de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt;
 • U komt te overlijden;
 • U langer dan zeven jaar (gedeeltelijk en over aaneensluitende periodes) arbeidsongeschikt bent geweest;
 • U de verschuldigde Premie niet, onvolledig of niet op tijd hebt betaald. Of als u weigert de verschuldigde Premie te betalen nadat de Verzekeraar u een herinnering heeft gestuurd;
 • U uw verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid niet nakomt;
 • U fraude heeft gepleegd of de Verzekeraar opzettelijk heeft misleid;
 • U de Verzekeraar onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd;
 • U de Gezondheidsverklaring niet naar waarheid heeft ingevuld of daarin gevraagde informatie heeft achtergehouden.

4.3.2      Wat zijn de gevolgen voor de Begeleiding als de verzekering wordt beëindigd?

Bent u arbeidsongeschikt en wordt de verzekering beëindigd? De Verzekeraar stopt met de dienstverlening en eventuele vergoeding voor re-integratiekosten. Dat gebeurt vanaf de dag dat de verzekering is beëindigd. Ook kunt u vanaf dat moment niet meer deelnemen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck.

5              Uitsluitingen

5.1         Roekeloosheid of opzet

U heeft géén dekking als u arbeidsongeschikt raakt of een ongeval krijgt door opzet of (onbewuste) roekeloosheid. Van uzelf of van iemand anders die belang heeft bij uw Uitkering. Dat geldt ook als de arbeidsongeschiktheid of gevolgen van een ongeval door opzet of (onbewuste) roekeloosheid verergeren.

 • U krijgt geen Uitkering als uw arbeidsongeschiktheid ontstaat of verergert door:
 • Door gebruik van alcohol of drugs of geneesmiddelen die niet door een arts zijn voorgeschreven;
 • Een ongeval na alcohol- of drugsgebruik. Bijvoorbeeld als u aan het verkeer deelneemt met meer alcohol dan het wettelijk toegestane maximum;
 • Misbruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs;
 • Misbruik van geneesmiddelen of drugs. Hiervan is sprake als u zonder voorschrift van een arts geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen heeft gebruikt. Of als u zich niet aan de gebruiksaanwijzing heeft gehouden.

5.3         Gevangenisstraf of tbs

U heeft géén dekking als u (in Nederland of in het buitenland):

 • In de gevangenis zit;
 • In voorlopige hechtenis zit;
 • Door de rechter de maatregel terbeschikkingstelling (tbs) is uitgesproken.

5.4         Fraude

U heeft géén dekking als u fraude pleegt (zie artikel 10).

5.5         Atoomkernreactie

U heeft géén dekking als u arbeidsongeschikt wordt of een ongeval krijgt door een atoomkernreactie. Met een atoomkernreactie bedoelt de Verzekeraar: iedere actie waarbij kernenergie vrijkomt. Bijvoorbeeld:

 • Kernfusie;
 • Kernsplijting;
 • Kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit.

Het maakt niet uit hoe de atoomkernreactie is ontstaan.

5.6         Radioactieve stoffen

U heeft wél dekking als u arbeidsongeschikt bent geworden door radioactieve stoffen. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om radioactieve stoffen die gebruikt (mogen) worden buiten een kerninstallatie;
 • De stoffen moeten bedoeld zijn voor industrie, handel, landbouw, wetenschap of niet-militaire beveiliging. Of voor commerciële, medische of onderwijskundige doelen. En de stoffen moeten voor een van deze doelen worden gebruikt;
 • Er moet een overheidsvergunning zijn om de stoffen te maken, gebruiken, bewaren en op te ruimen.

5.7         Molest

U ontvangt géén Uitkering als u arbeidsongeschikt wordt of een ongeval krijgt door molest. Onder molest wordt verstaan:

 • Oorlog

Een gewapend, militair conflict tussen staten, landen of volken. Hieronder valt ook het gewapend optreden van militairen die werken onder de vlag van een internationale organisatie. Bijvoorbeeld de VN, NAVO of Europese Unie.

 • Burgeroorlog

Een gewapende strijd tussen inwoners van een land, waarbij veel mensen van dat land betrokken zijn.

 • Opstand

Georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat tegen het openbaar gezag.

 • Binnenlandse onlusten

(Georganiseerde) gewelddadige handelingen op verschillende plaatsen in een land.

 • Oproer

Een plaatselijke, (georganiseerde) gewelddadige beweging gericht tegen het openbaar gezag.

 • Muiterij

Een (georganiseerde) gewelddadige beweging van leden van een gewapende macht, tegen het gezag waaronder zij vallen.

5.8         Terrorisme

U ontvangt géén Uitkering als u arbeidsongeschikt wordt als gevolg van terrorisme. Dan wordt de omvang van de vergoeding, aanvulling of uitkering bepaald door de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). (Kijk voor meer informatie op: www.terrorismeverzekerd.nl.)

5.9         Arbeidsongeschiktheid of invaliditeit vóór aanvang van de verzekering

Was u vóór het afsluiten van de verzekering al arbeidsongeschikt of blijvend invalide? Of was dat dan toen al te voorzien? U bent dan niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.

6              Premie

6.1         Vaststelling Premie

Hoe stelt de Verzekeraar uw Premie vast? Dat gebeurt aan de hand van de Premiegroep waarin u bij aanvang van de verzekering bent ingedeeld. Op grond van uw beroep en leeftijd.

6.2         Toekomstige Premie

Hoe gaat het in de toekomst? De Premies zijn niet gegarandeerd. Tweemaal per jaar worden de Premies geïndexeerd. Net als de verzekerde Uitkering. Daarnaast kan de Verzekeraar de Premie aanpassen per 1 januari van een kalenderjaar. Op grond van de resultaten van de Premiegroep waaraan u deelneemt (zie artikel 7).

6.3         Moment premiebetaling

Wanneer moet u de Premie voor de verzekering betalen? U doet dat altijd per maand vooraf, behalve bij aanmelding voor de verzekering. Dan gebeurt het eenmalig achteraf. U betaalt de Premie door middel van een automatische incasso. Hiervoor geeft u opdracht bij aanvang van de verzekering. Om uw dekking te behouden, moet de Premie binnen veertien dagen zijn voldaan.

 • Onvolledige of te late betaling

Wat zijn de gevolgen als u de Premie niet op tijd of onvolledig betaalt?

 • De verzekering gaat pas in als u de eerste Premie heeft betaald. Betaalt u de eerste Premie niet op tijd? Dan gaat de verzekering pas in op het moment dat de Premie door ons ontvangen is.
 • Betaalt u de (vervolg)premies niet op tijd? Dan ontvangt u na veertien dagen een betalingsherinnering. Daarin staat dat u de Premie alsnog binnen veertien dagen moet betalen. Doet u dat niet? Vanaf de dag dat u de Premie had moeten betalen, heeft u geen recht meer op een Uitkering bij arbeidsongeschiktheid.
 • Heeft u de Premie veertien dagen na de betalingsherinnering nog niet betaald? De Verzekeraar beëindigt uw verzekering. U ontvangt een brief per welke datum.
 • U blijft verplicht alle verschuldigde Premie alsnog te betalen. Ook zijn alle kosten die de Verzekeraar maakt om de Premie bij u te innen (incassobureau) voor uw rekening. Inclusief de wettelijke rente.
 • Heeft u alle verschuldigde Premie alsnog betaald? U bent direct vanaf de betalingsontvangst weer volledig verzekerd.
 • Beëindigt de Verzekeraar uw verzekering? U moet de Premie betalen tot de beëindigingsdatum.

6.5         Premieteruggave bij einde verzekering

Eindigt de verzekering? U krijgt (een gedeelte van) de betaalde Premie terug, over de periode die ligt na de beëindigingsdatum. Heeft u met opzet onjuiste of onvolledige informatie verstrekt bij aanvraag of tijdens de verzekering? Dan krijgt u géén Premie terug.

6.6         Premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid

Bent u arbeidsongeschikt? U betaalt de Premie door. Er is géén premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

6.7         Informatie aan Belastingdienst

De Verzekeraar heeft de wettelijke verplichting (Renseigneringsplicht. Kijk voor meer informatie op www.wetten.overheid.nl ) om de belastingdienst te voorzien van informatie die relevant is voor de belastingheffing met betrekking tot belastingplichtigen. Dat betekent dat de Verzekeraar de Belastingdienst een opgave verstrekt van de Premie die u heeft betaald en/of teruggekregen. De betaalde premies voor het Tulpenfonds zijn fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

7              Aanpassing van de Premie en/of voorwaarden

Aanpassing van de Premie
In welke situaties mag de Verzekeraar uw Premie aanpassen?

 • Bij de start van de arbeidsongeschiktheidsverzekering stelt de Verzekeraar de premie vast. Daarna wordt de Premie ieder half jaar, telkens op 1 juli en op 1 januari van een kalenderjaar, geïndexeerd met het indexatiepercentage van het wettelijk Minimumloon.
 • Buiten de halfjaarlijkse Indexatie mag de Verzekeraar de Premie één keer per jaar, op 1 januari, opnieuw vaststellen voor het komend kalenderjaar. Een dergelijke premie aanpassing is van toepassing op alle deelnemers van de Premiegroep waartoe u behoort. Individuele aanpassingen binnen een Premiegroep zijn uitgesloten.
 • Moet de Verzekeraar de Premie wijzigen vanwege een nieuwe wet of wetswijziging? Dan verandert uw Premie op het moment dat deze wet of wetswijziging ingaat.
 • Ontvangt u een Uitkering op het moment dat de Premie wijzigt? Dan past de Verzekeraar uw Premie ook aan. Uw Uitkering verandert niet.
 • Premiewijzigingen krijgt u altijd vooraf te weten. De Verzekeraar legt u precies uit wat er verandert, waarom en wanneer de wijziging ingaat.
 • Gaat u akkoord met de wijziging? Dan hoeft u niets te doen. De wijziging gaat in op de datum die in de brief of e-mail staat.
 • Bent u het oneens met de wijziging en wilt u de verzekering beëindigen? Laat het vóór de wijzigingsdatum aan de Verzekeraar weten of binnen één maand nadat de wijziging aan u is medegedeeld, via brief of e-mail. Dan kan de verzekering op de wijzigingsdatum worden stopgezet.

Aanpassing van de voorwaarden
De Verzekeraar mag de voorwaarden van uw verzekering wijzigen. Dat kan:

 • Per Contractvervaldatum. Verandert de Verzekeraar de voorwaarden vanwege een nieuwe wet of wetswijziging? Dan wijzigt de verzekering op het moment dat deze wet of wetswijziging ingaat.
 • Ontvangt u een Uitkering op het moment dat de Verzekeraar de voorwaarden wijzigt, dan heeft die wijziging geen gevolgen voor uw lopende Uitkering. Uw lopende Uitkering blijft dan vastgesteld worden conform de oude voorwaarden, totdat u weer arbeidsgeschikt bent verklaard.
 • Over een wijziging van voorwaarden wordt u altijd tijdig geïnformeerd door de Verzekeraar. De Verzekeraar legt u precies uit wat er verandert, waarom en wanneer de wijziging ingaat.
 • Gaat u akkoord met de wijziging? Dan hoeft u niets te doen. De wijziging gaat in op de datum die in de brief of e-mail staat.
 • Bent u het oneens met de wijziging en wilt u de verzekering beëindigen? Laat het vóór de wijzigingsdatum aan de Verzekeraar weten of binnen een maand nadat de wijziging aan u is medegedeeld via brief of e-mail. Dan kan de verzekering op de wijzigingsdatum worden stopgezet. Dit is alleen mogelijk wanneer het een verslechtering betreft voor u. 

8              Wijzigingen in uw situatie

 • Verzekering actueel houden
  Wat moet u doen om uw verzekering actueel te houden? De Verzekeraar verwacht van u dat u wijzigingen binnen uw onderneming, beroep en werkzaamheden direct doorgeeft.

8.2         Beëindiging arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Verzekeraar beëindigt uw arbeidsongeschiktheidsverzekering direct (behalve als u bij de Verzekeraar arbeidsongeschikt bent gemeld), als:

 • Uw onderneming failliet is verklaard;
 • U via de rechter surseance van betaling heeft aangevraagd;
 • U of een van de schuldeisers het faillissement van uw onderneming heeft aangevraagd bij de rechter;
 • U een ‘schuldsanering voor natuurlijke personen’ heeft aangevraagd of opgelegd gekregen;
 • U uw bedrijfsactiviteiten beëindigt;
 • U permanent of langer dan zes maanden met uw beroepswerkzaamheden stopt;
 • U langer dan zes maanden naar het buitenland gaat;
 • U voor alle arbeid die u verricht verplicht verzekerd bent voor de Ziektewet en/of de Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Wijzigingen van beroep of onderneming
De Verzekeraar kan uw arbeidsongeschiktheidsverzekering aanpassen of beëindigen, als:

 • U van beroep verandert;
 • De werkzaamheden wijzigen die horen bij het uitoefenen uw beroep;
 • U (gedeeltelijk) in loondienst gaat;
 • U uw werkzaamheden tijdens arbeidsongeschiktheid weer (gedeeltelijk) oppakt.

8.4         Wijziging met gevolgen

Doet één van de wijzigingen zoals vermeld dit artikel zich voor? U informeert de Verzekeraar zo snel mogelijk hierover. In ieder geval binnen een maand nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Uw arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt per de datum van wijziging van situatie beëindigd.

8.5         Te laat melden van wijzigingen

Heeft u deze wijzigingen niet of te laat gemeld? En wordt u arbeidsongeschikt? De verzekeraar kijkt op dat moment of er sprake is van een risicowijziging. En zal als volgt handelen:

 • Is er sprake van een risicoverhoging waardoor u in een Premiegroep met een hogere Premie terecht komt? Dan verlaagt de Verzekeraar uw Uitkering. De aangepaste Uitkering bedraagt dan de Uitkering die u normaal gesproken zou ontvangen, vermenigvuldigd met de maandpremie die u betaalde. Vervolgens wordt deze gedeeld door de nieuwe (hogere) Premie die u gaat betalen voor de toekomst.
 • Kan de Verzekeraar u niet plaatsen in een Premiegroep met een hogere Premie, omdat het risico op arbeidsongeschiktheid te groot is? De Verzekeraar kan u dan niet verzekeren. Er bestaat geen recht op Uitkering en de verzekering wordt direct beëindigd.
 • Levert de wijziging een grond op voor de Verzekeraar om de verzekering aan te passen of te beëindigen? Dat gaat die wijziging in per de dag voorafgaand aan de eerste dag van melding van arbeidsongeschiktheid.

8.6         Niet akkoord met aanpassen van de Premie

Gaat u niet akkoord met de aanpassing van de Premie? Laat het de Verzekeraar zo snel mogelijk weten. In ieder geval binnen een maand na verzending van het voorstel. Uw arbeidsongeschiktheidsverzekering eindigt per de datum dat uw risico is gewijzigd.

9              Preventie (Persoonlijke Gezondheidscheck)

 • Wat houdt de Persoonlijke Gezondheidscheck in?
  De Persoonlijke Gezondheidscheck is ontwikkeld door het NIPED. Deze check geeft inzicht in de risicofactoren voor uw gezondheid. U doorloopt de stappen in de check en ontvangt vervolgens uw persoonlijk gezondheidsrapport, met adviezen om uw gezondheid te verbeteren. De gezondheidscheck omvat een laagdrempelig medisch onderzoek (online), op basis van een gevalideerde vragenlijst, plus een Check box. Dat is een aanvullende module voor bloed- en urineonderzoek en buikomvangmeting (zelftesten). Bij juiste toepassing kan de check een preventieve werking hebben.

9.2         Bent u verplicht om aan de Persoonlijke Gezondheidscheck deel te nemen?

Actieve deelname aan de Persoonlijke Gezondheidscheck is niet verplicht. Zie artikel 9.5 voor de voordelen.

9.3         Vergoedt de verzekering de Persoonlijke Gezondheidscheck?

Eén keer per kalenderjaar kunt u gratis gebruik maken van de Persoonlijke Gezondheidscheck. U dient het volledige preventiepakket te doorlopen (vragenlijst en check box). Doet u dat niet? Dan is de Persoonlijke Gezondheidscheck niet gedekt en moet u de kosten zelf betalen.

9.4         Wat betekent actieve deelname?

Actieve deelname is geregeld in artikel 1.2.4 van deze voorwaarden.

9.5         Wat is het voordeel van deelname?

Re-integratiekosten zijn verzekerd bij actieve deelname aan de Persoonlijke Gezondheidscheck. Wordt u arbeidsongeschikt en heeft u door middel van een re-integratietraject een reële kans op (gedeeltelijk) herstel? De Verzekeraar vergoedt de kosten van een dergelijk traject (zie ook artikel 1.2.4).

9.6         Wat gebeurt er met de uitkomst?

Het NIPED behandelt uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk. Ze worden niet gedeeld met derden en ook niet gebruikt om de individuele verzekeringspremie aan te passen. Het NIPED verzamelt de getotaliseerde en geanonimiseerde gegevens voor de Verzekeraar, die deze informatie gebruikt om de premies voor iedere Premiegroep adequaat vast te kunnen stellen. En de begeleiding, dienstverlening en re-integratietrajecten van Verzekerden te optimaliseren.

10          Fraude

10.1      Definitie van fraude

Het opzettelijk misleiden van een verzekeraar bij de totstandkoming en/of uitvoering van een verzekeringsovereenkomst met de bedoeling om onrechtmatig verzekeringsdekking, -uitkering, -prestatie of dienstverlening te krijgen.

10.2      Vermoeden van fraude

Bij vermoeden van fraude volgt een onderzoek. Als fraude is bewezen, kan de Verzekeraar de volgende maatregelen nemen:

 • Geen betaling van een Uitkering (meer). Als u al een Uitkering heeft ontvangen, moet u deze terugbetalen;
 • Onmiddellijke beëindiging van uw verzekering. Dat geldt eventueel ook voor andere verzekeringen die bij de Verzekeraar lopen;
 • Registratie van de fraude in de interne fraudesystemen van VSZ en van de Verzekeraar;
 • Opname van de persoonsgegevens van verzekerde en het fraude incident in het Centraal Informatie Systeem (CIS). Hieraan nemen alle Nederlandse verzekeraars deel;
 • Aangifte bij politie of justitie.
 • Claimen van de onderzoekskosten.

10.3      Fraudeonderzoek

Voor het doen van fraudeonderzoek registreren wij uw persoonsgegevens en de persoonsgevens van de medeplichtige(n) of medepleger(s) in ons incidentenregister. Dit incidentenregister is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en wordt beheerd door VSZ.

11          Persoonsgegevens

11.1      Rechtstreekse en persoonlijke berichtgeving

U krijgt informatie via een brief, e-mail of in de persoonlijke digitale omgeving van het Tulpenfonds (www.mijn.tulpenfonds.nl).

11.2       Gebruik van (persoons)gegevens

U kunt rekenen op zorgvuldige omgang met uw (persoons)gegevens. De gegevens worden gebruikt voor/om:

 • Acceptatie en uitvoering van de verzekering;
 • Uitvoering van financiële dienstverlening, bijvoorbeeld bij gegevens doorsturen naar een incassobureau;
 • U te ondersteunen bij re-integratie, bijvoorbeeld bij gegevens doorsturen naar uitvoerings- en re-integratiepartijen;
 • Statistische analyses;
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld bij gegevens doorsturen naar de Belastingdienst.

Het volledige privacy statement is te vinden op www.tulpenfonds.nl.

11.3      Verwerking van (persoons)gegevens

De (persoons)gegevens worden verwerkt door:

 • De risicodrager (Verzekeraar) vermeld op uw Polisblad;
 • VSZ Assuradeuren B.V. (Volmachthouder en administrateur);
 • Tulpenfonds Bemiddeling BV (intermediair);
 • ActivaSZ B.V. (Uitvoerder, schadebehandelaar);
 • ArdoSZ B.V. (Medisch adviseur bij aanvraag van de verzekering);
 • NIPED Prevention B.V. (de Persoonlijke Gezondheidscheck);
 • De Belastingdienst;
 • Re-integratiepartijen (aangewezen door de Verzekeraar).

De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacy statement van de Verzekeraar.

11.4      Gedragscodes en wetten

Bij de verwerking van (persoons)gegevens houdt de Verzekeraar zich aan:

 • De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). (Kijk op autoriteitspersoonsgegevens.nl voor meer informatie);
 • De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars

In deze wet en gedragscode staan de rechten en plichten bij de verwerking van persoonsgegevens. De volledige tekst van de Gedragscode vindt u op de website van het Verbond van Verzekeraars (kijk op www.verzekeraars.nl voor meer informatie).

De Verzekeraar kan gegevens van Verzekeringsnemers raadplegen en vastleggen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) (kijk op www.stichtingcis.nl voor meer informatie). Deze stichting verwerkt persoonsgegevens om risico’s te beheren en fraude tegen te gaan. Hier kunt u ook het privacyreglement vinden.

12          Klachten

Heeft u suggesties voor de dienstverlening of heeft u een klacht? U kunt contact opnemen met onderstaande partijen:

12.1      Klantenservice van VSZ Assuradeuren B.V.

Stuur een brief of e-mail naar VSZ Assuradeuren B.V., Burgemeester Haspelslaan 27, 1181 NB te Amstelveen of klacht@tulpenfonds.nl

12.2      Uw verzekeringsadviseur

Heeft u een verzekeringsadviseur? Vraag deze dan eerst om advies. Hij kan u ondersteunen bij het indienen van een klacht.

12.3      Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Bent u niet tevreden over de oplossing van uw klacht? U kunt deze binnen drie maanden na een definitieve reactie van VSZ Assuradeuren B.V. als gevolmachtigde van de Verzekeraar schriftelijk voorleggen aan: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) (kijk op www.kifid.nl voor meer informatie), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag of (070) 333 89 99 of info@kifid.nl. Het aansluitnummer van VSZ Assuradeuren B.V. is 300.015774.

12.4      De rechter

Wilt u geen gebruik maken van deze mogelijkheden voor klachtenbehandeling? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de (civiele) rechter in Nederland.

13          Recht

13.1      Geldend recht

Op deze overeenkomst en voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

13.2      Geen overdracht rechten

De rechten uit deze overeenkomst kunnen:

 • Niet worden overgedragen;
 • Niet in (onder)pand worden gegeven;
 • Niet op een andere manier tot zekerheid dienen.

 

 • Rechten en plichten Verzekeringsvoorwaarden gaan voor

Het Tulpenfonds besteedt veel aandacht aan communicatie. Bijvoorbeeld op/in de website, social media, de brochure, verzekeringskaart, online-administratie en perspublicaties. De informatie in die uitingen is met grote zorg opgesteld. Zoveel mogelijk in overeenstemming met deze verzekeringsvoorwaarden en zo volledig mogelijk.

Soms bevat die informatie een samenvatting of een populaire omschrijving van de verzekering en de dienstverlening. Dit met het oog op een optimale begrijpelijkheid. Staan er onverhoopt fouten in die informatie of ontstaan er interpretatieverschillen? Staat er iets anders dan in de verzekeringsvoorwaarden? In dat geval:

 • Prevaleren altijd deze verzekeringsvoorwaarden waarin de rechten en plichten van de Verzekerde en de Verzekeraar staan;
 • Is de Verzekeraar niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen hiervan.

14           Begrippenlijst

Deze begrippenlijst is van toepassing op de verzekeringsvoorwaarden van de Tulpenfonds-arbeidsongeschiktheidsverzekering.

14.1      AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop de wettelijke AOW leeftijd van de Verzekerde ingaat.

14.2      Arbeidsdeskundige

De Verzekeraar wijst een Arbeidsdeskundige aan die staat ingeschreven in het Register van Arbeidsdeskundigen (kijk op www.register-arbeidsdeskundigen.nl voor meer informatie). Hij stelt vast in hoeverre de Verzekerde nog arbeid kan verrichten en welke Restverdiencapaciteit op basis van een fulltime werkweek hij heeft. De Arbeidsdeskundige baseert zijn oordeel op de uitkomst van de functionele beperkingen die de Keuringsarts vaststelt. En op de mogelijkheden (functies) die een Verzekerde ondanks deze beperkingen nog hierdoor kan vervullen op de arbeidsmarkt. Daarnaast ondersteunt de Arbeidsdeskundige de arbeidsongeschikte Verzekerde in de mogelijkheden van terugkeer in zijn eigen beroep. Of in een ander beroep of functie op de arbeidsmarkt.

14.3      Belastbaarheid

De (werk)last die een individu kan dragen, zowel op geestelijke als lichamelijke vlak.

14.4      Contractduur

De Contractduur is de benaming voor een periode van een jaar. De verzekering kan dagelijks worden opgezegd met één maand opzegtermijn. De verzekering wordt dan per één kalendermaand volgend op de datum van opzegging beëindigd.

14.5      Contractvervaldatum

De datum waarop uw verzekering automatisch wordt verlengd. U vindt de Contractvervaldatum op uw Polisblad.

14.6      Functionele beperking

De belastbaarheid beoordeeld en vastgelegd door de Keuringsarts in de functionele mogelijkhedenlijst (FML) van de arbeidsongeschikte voortvloeiende uit ziekte(n) of gebrek.

14.7      Indexatie

De halfjaarlijkse aanpassing van de (verzekerde) Uitkering en de Premie, op basis van de ontwikkeling van het wettelijk Minimumloon.

14.8      Keuringsarts

De Verzekeraar wijst een Keuringsarts aan die staat ingeschreven in het BIG-register (kijk op www.bigregister.nl voor meer informatie). Het is een arts die zich heeft gespecialiseerd in de verzekeringsgeneeskunde. Dat is een specialisme op het gebied van claims van diverse arbeidsongeschiktheidsregelingen. De Keuringsarts stelt vast of er sprake is van een stoornis als gevolg van ziekte of gebrek. Een medisch objectief vast te stellen stoornis waardoor de Verzekerde beperkt is in zijn functioneren. De Keuringsarts is ook betrokken bij de begeleiding en re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. En beoordeelt de gezondheidsverklaring van de kandidaat-Verzekerde bij aanmelding voor deelname aan het Tulpenfonds.

14.9      Minimumloon

Het Minimumloon is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer te betalen. Het kan de vorm hebben van een uurloon of loon per week/maand. Het Minimumloon is altijd uitgedrukt als brutoloon, zonder inhouding van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

14.10  Norminkomen eerste jaar van arbeidsongeschiktheid

Het inkomen (eigen beroep) van de arbeidsongeschikte Verzekerde wordt in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid op basis van een fulltime werkweek vastgesteld aan de hand van de formule[1]:

Norminkomen = (( L) x (O x factor) x (E x factor) x (S x factor)) x 60%.

L = het wettelijk Minimumloon.

O = gevolgde opleiding. Standaard is dit 1. Afhankelijk van het opleidingsniveau wordt een factor gebruikt die varieert van 1 tot en met 3,6.

E = ervaring in het beroep dat uitgeoefend wordt. Standaard is dit 1. Afhankelijk van het aantal ervaringsjaren wordt een factor gebruikt die varieert van 1 tot en met 2.

S = specialisme. Standaard is dit 1. Afhankelijk van het specialisme wordt een factor gebruikt die varieert van 1 tot en met 2.

60%= het percentage dat gebruikt wordt voor de declarabele uren van de Verzekerde.

Zowel de elementen als de factoren van de formule, behoudens het wettelijk Minimumloon, liggen vast, zijn eenmalig vastgesteld en wijzigen niet en kunnen op verzoek daartoe worden verstrekt.

De brongegevens voor de berekening worden door de Arbeidsdeskundig in overleg met de arbeidsongeschikte deelnemer vastgesteld en kunnen op verzoek worden verstrekt.

Het Norminkomen in een ander beroep (gangbare arbeid) vanaf het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid is het gemiddelde salaris van drie (3) functies waarvan de Arbeidsdeskundige heeft vastgesteld dat de Verzekerde met inachtneming van de diens beperkingen nog kan uitoefenen.

14.11  Norminkomen vanaf tweede jaar van arbeidsongeschiktheid

Het Norminkomen in een ander beroep (gangbare arbeid) vanaf het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid is het gemiddelde salaris van drie (3) functies (op basis van een fulltime werkweek) waarvan de Arbeidsdeskundige heeft vastgesteld dat de Verzekerde met inachtneming van de diens beperkingen nog kan uitoefenen.

14.12  Persoonlijke Gezondheidscheck

De Persoonlijke Gezondheidscheck is een compleet, betrouwbaar en wetenschappelijk hulpmiddel om uw gezondheid en welzijn te monitoren. En u te helpen om gezonder te leven. Overal waar in deze voorwaarden Persoonlijke Gezondheidscheck staat, bedoelt de Verzekeraar de Persoonlijke Gezondheidscheck van NIPED. Hiermee heeft het Tulpenfonds een overeenkomst op basis waarvan verzekerden maximaal één keer per kalenderjaar kunnen deelnemen.

14.13  Polisblad

Op het Polisblad staan de gegevens die de Verzekeraar met u heeft afgesproken. Het Polisblad en de voorwaarden vormen samen de polis van uw verzekering.

14.14  Premie

Het bedrag dat u moet betalen voor de verzekering.

14.15  Renseigneringsplicht

De verplichting voor onder andere schade- en levensverzekeraars om de Belastingdienst te voorzien van informatie. Het betreft gegevens die relevant zijn voor belastingheffing over het inkomen van belastingplichtigen.

14.16  Restverdiencapaciteit

De Restverdiencapaciteit is het inkomen wat de Verzekerde volgens de Arbeidsdeskundige nog kan verdienen. Hierbij wordt rekening gehouden met uw vaardigheden en bekwaamheden. En met uw beperkingen die de Keuringsarts heeft vastgesteld. De hoogte van de Restverdiencapaciteit is bepalend voor de vaststelling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering (zie artikel 1.1.1).

De Restverdiencapaciteit wordt vastgesteld op basis van het berekend Norminkomen op basis van een fulltime werkweek van de arbeidsongeschikte Verzekerde.

14.17  Uitkering

De Uitkering is de maandelijkse inkomensaanvulling die is vastgesteld na de melding van arbeidsongeschiktheid.

14.18  Verzekeraar

De Verzekeraar of Verzekeraars die staan vermeld staan op uw Polisblad.

14.19  Verzekerd bedrag

De Uitkering waarvoor u (per jaar) verzekerd bent.

14.20  Verzekerde

De natuurlijke persoon die op het Polisblad staat aangemerkt als Zelfstandig ondernemer. Het betreft de persoon aan wie de Verzekeraar bij arbeidsongeschiktheid Uitkering(en) en services verleent. Voor zover daar volgens deze voorwaarden recht op bestaat.

Welke mensen kunnen zich verzekeren? Alleen personen die tijdens de hele verzekeringsperiode in Nederland staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BPR). Voldoet u niet meer aan een van bovenstaande voorwaarden? U bent verplicht dat direct schriftelijk (per e-mail of post) te melden aan de Verzekeraar. Hierna wordt de verzekering beëindigd. De Verzekerde wordt in deze voorwaarden aangeduid met “u” of “uw”. En overal waar “hij” staat kunt u tevens “zij” lezen.

14.21  Verzekeringsnemer

De Verzekeringsnemer voor deze verzekering is gelijk aan de Verzekerde.

14.22  Gezondheidscoach

De Gezondheidscoach begeleidt de Verzekerde op weg naar herstel. En regelt voor en namens u alles wat nodig is binnen de kaders van de Begeleiding om uw herstel (re-integratie) te realiseren en te bespoedigen.

14.23  VSZ

VSZ Assuradeuren B.V., de gevolmachtigde van de op het Polisblad vermelde risicodrager(s).

14.24  Wachttijd

De periode van 42 dagen waarover u geen recht heeft op een Uitkering. Er wordt gerekend vanaf de dag dat u zich ziek meldt. De Wachttijd is van toepassing op elke nieuwe ziekmelding. Tenzij u zich binnen zes maanden, nadat de Keuringsarts u arbeidsgeschikt heeft verklaard, opnieuw ziek meldt. In dat geval is er geen wachttijd van toepassing.

[1] Bosman, P.C. (Red.) (2018). Prijzen & Tarieven Gids (editie 2018, pp 12-14). Bergen, Publimix